Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

02.12.2019
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Съгласно заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с № З-231/29.11.2019 г., издадена на основание чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, УМБАЛ "Александровска" ЕАД обявява конкурс за следните места за специализация:

Места за специализация по реда на чл. 11, ал.1:

• За специалност "Клинична алергология" - 2 места;
• За специалност "Анестезиология" - 2 места;
• За специалност "Ендокринология и болести на обмяната" - 1 място;
• За специалност "Клинична имунология" - 2 места;
• За специалност "Клинична хематология" - 1 място;
• За специалност "Нервни болести" - 1 място;
• За специалност "Нефрология" - 1 място;
• За специалност "Очни болести" - 2 места;
• За специалност "Педиатрия" - 2 места;
• За специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" - 1 място;
• За специалност "Урология" - 2 места;
• За специалност "Хирургия" - 4 места;
• За специалност "Психиатрия" - 1 място;

Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в „Обща канцелария“ на УМБАЛ "Александровска“ в срок 30 дни от публикуване на обявата.

Изисквания за заемане на длъжността лекар - специализант:
• образование: висше-магистър по медицина;
• членство в БЛС.
• компютърна грамотност;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• мотивационно писмо;
• автобиография – европейски формат;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.
• Трети етап – събеседване с Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност ……………, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика;

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

За контакти и допълнителна информация – сектор „Учебна и научна дейност“, тел. 02/9230 310.